Công ty Cổ phần Vĩnh Lạc – VN Đà Thành Construction

Công ty Cổ phần Vĩnh Lạc – VN Đà Thành Construction là một đơn vị xây lắp trực thuộc VN Đà Thành Group