Trưởng Ban Quản lý các Dự án Dân dụng – Nhà ở

Họ và tên: Hồ Đăng Bảo Khánh

Chức vụ:

– Trưởng Ban Quản lý các Dự án Dân dụng – Nhà ở.