Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Họ và Tên: Nguyễn Đăng Huỳnh Thái Bình

Chức vụ:

– Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

– Ủy viên Hội đồng Lựa chọn Nhà thầu.