Công ty Cổ phần Vũ Hùng – VN Đà Thành Construction

Công ty Cổ phần Vũ Hùng – VN Đà Thành Construction một đơn vị trực thuộc VN Đà Thành Group