MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI CỦA TẬP ĐOÀN VN ĐÀ THÀNH

MỘT SỐ CHỨNG NHẬN TÀI TRỢ VỀ CÁC LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI VÀ THỂ THAO CỦA TẬP ĐOÀN