Công ty Cổ phần Bất động sản Huy Hoàng Land

Công ty Cổ phần Bất động sản Huy Hoàng Land – Một đơn vị thành viên của VN Đà Thành Group