Kế toán trưởng

Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHOA
Nơi ở: 
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Trình độ chuyên môn:
Các chức vụ (chức danh) hiện tại:
– Kế toán trưởng VN Đà Thành Group.
– Ủy viên Thường trực Hội đồng Tài chính.
– Giám đốc VN Đà Thành Agrico.