Thông báo thành lập Công ty Cổ phần VN Đà Thành Investment trực thuộc VN Đà Thành Group tại Quảng Nam

VN Đà Thành Group thông báo chuẩn bị thành lập Công ty thành viên: Công ty Cổ phần VN Đà Thành INVESTMENT có trụ sở đóng tại TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân và đặc biệt là đóng góp cho công tác An sinh Xã hội tỉnh Quảng Nam nói chung và TP. Tam Kỳ nói riêng. Với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó VN Đà Thành Group chiếm 95% Cổ phần. Dưới đây là Công văn gửi UBND Tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tình Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc xin hỗ trợ thành lập Công ty Cổ phần VN ĐÀ THÀNH INVESTMENT.