Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: TRẦN VĂN CƯỜNG
Nơi ở:
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ chuyên môn: 

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:
– Phó Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group.
– Chủ tịch Hội đồng Giải phóng Mặt bằng.
– Ủy viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA).
– Ủy viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Quảng Nam.