Ủy viên Hội đồng Tài chính

Họ và tên: Phan Hữu Tâm

Chức vụ:

– Ủy viên Hội đồng Tài chính.

– Trưởng phòng Đầu tư.

– Phó Giám đốc VN Đà Thành Investment.