Ủy viên Thường trực Hội đồng Tài chính

Họ và tên: Nguyễn Thị Liễu

Chức vụ:

– Ủy viên Thường trực Hội đồng Tài chính.

– Phó Trưởng phòng Kế toán.