Dự án Khu Dân cư Đô thị Hà Quảng – phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
– Quy mô: 18,3 ha.
– Tình trạng dự án:
   * Quyết định số 3000/QĐ-UBND “V/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Đầu tư xây dựng Khu dân cư đô thị Hà Quảng, P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 18/8/2017.
   * Công văn số 17/HĐND-VP “V/v Cho ý kiến chấp thuận chủ đầu trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà Quảng, P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” của HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 16/01/2018.
  * Công văn số 809/UBND-KTN “V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà Quảng, P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 9/02/2018.
   * Quyết định số 1916/QĐ-UBND “V/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà Quảng. P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 21/6/2018.
   * Quyết định số 3715/QĐ-UBND “V/v thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
Khu dân cư đô thị Hà Quảng. P. Điện Dương, TX. Điện Bàn (đợt 1)” của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 21/12/2020.
   * Giấy phép số 01/GPXD-SXD cấp cho Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành được phép xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng nhà ở
Khu dân cư đô thị Hà Quảng. P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp ngày 7/01/2021.
   *** Nghĩa vụ chi tiền đền bù cho các dự án đã được Tập đoàn chuyển đủ theo phương án đã được phê duyệt bởi Trung tâm phát triển quỹ đất H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện tại dự án đang được thi công hạ tầng theo Giấy phép xây dựng.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

(Phối cảnh Tổng thể Dự án)